Všeobecné obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze smluvních vztahů obchodní společnosti MATO-DUO s.r.o., se sídlem Franklinova 1275/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25826981, DIČ: CZ25826981, zapsané v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 19946 (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) a jejích zákazníků (dále jen „KUPUJÍCÍ) při prodeji a dodávkách výrobků z e-shopu (dále jen také „smlouvy“). VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „obč. zák.“).

1.2  Ve smyslu těchto podmínek se vykládají níže uvedené pojmy takto: Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 obč. zák. se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Odesláním objednávky činí kupující závazný návrh na uzavření kupní smlouvy a potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi stranami, jejímž předmětem je prodej zboží z e-shopu (dále jen „smlouva“).

1.3  Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se řádně obeznámil s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.

1.4  Odchylná ustanovení smlouvy od VOP mají přednost před VOP.

1.5  Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.6  Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

2.  Kontaktní údaje prodávajícího
Název: MATO-DUO s.r.o.,
Sídlo: Franklinova 1275/2, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ: 25826981
DIČ: CZ25826981
Společnost je zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 19946
Telefon: +420 777 147 777
Email: zaluzielevne@email.cz
Web: www.matoduo.cz

 

3.  Nabídka zboží, cena zboží a způsoby platby

3.1  Informace o zboží (výrobcích) poskytuje prodávající v rámci e-shopu v rozsahu: popis výrobků (zahrnující zejména jejich označení, typ, vlastnosti, specifika, technické parametry, nabídku materiálového provedení). Pokud jsou zde uvedeny ceny výrobků, jsou již včetně daně z přidané hodnoty a poplatků kromě nákladů na doručení zboží.

3.2  Informace o výrobku a jeho ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby (tj. za zjevnou chybu bude považována např. cena výrobku, jež bude zcela odlišná od srovnatelné ceny obdobného výrobku). Prodávající bude informovat kupujícího o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění.

3.3  Fotografie uvedené na stránkách e-shopu jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé výrobky se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu).

3.4  Prodávající akceptuje platbu ceny zboží těmito způsoby:
OSOBNÍ ODBĚR: U osobního odběru v sídle prodávajícího bude platba zboží bankovním převodem, jelikož se jedná o zboží které bylo upraveno na míru.
PLATBA PŘEVODEM: Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky. Následně provede platbu. Při doručení zásilky potvrdí jen převzetí zboží.
PLATBA KARTOU: Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na online platbu kartou. Následně provede platbu. Při doručení zásilky potvrdí jen její převzetí.

3.5  Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

 

4.  Doručení zboží, doprava a paletové hospodářství

4.1  Dodávky výrobků. Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty, a. s. nebo zvolené přepravní společnosti do 48 hodin (pokud bude lhůta delší, prodávající bude informovat kupujícího) od zaslání závazné objednávky. Do lhůty pro expedici zboží se nepočítají dny pracovního volna.

4.2  Prodávající akceptuje pouze objednávky s doručením na území České republiky.

4.3  Palety
Při odběru výrobků na paletě bude účtován kupujícímu poplatek ve výši 90 Kč bez DPH za ks.
Při odběru výrobků na Europaletě bude účtován kupujícímu poplatek ve výši 250 Kč bez DPH za ks.

4.4  Kupující se tímto zavazuje, že u veškerých objednaných zásilek si řádně zkontroluje počet balení a v případě poškození zásilky bude ihned informovat prodávajícího. Prodávající nedoporučuje přebírat zásilku se zbožím v případě zjevně poškozeného obalu.

4.5  Pokud kupující zboží neobdrží v avizovaném termínu, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího.

 

5.  Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

5.1 Na základě § 1829 zákona č. . 89/2012 Sb , občanský zákoník v platném znění má kupující – fyzická osoba (kupující) , právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí produktu. Odstoupení od smlouvy je zapotřebí provést písemně, přičemž odstoupení musí být osobně doručeno prodávajícímu na adresu sídla v uvedené lhůtě nebo podány k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Formulář pro odstoupení od smlouvy.

5.2 V souladu s § 1837 písm. d) citovaného zákona kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.3 Pokud se jedná o produkt, který je možné vrátit, má kupující právo během lhůty 14 dnů od převzetí produktu, produkt rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít produkt používat a po několika dnech vrátit poskytovateli. Produkt musí být zaslán (zaslání je třeba prokázat) nebo doručen poskytovateli nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Produkt zasílejte prosím zpět nepoužitý, nepoškozený, v původním obalu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd. . ) a s originálním dokladem o koupi na adresu poskytovatele. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět. Doporučujeme Vám produkt pojistit. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel jen v tom případě, pokud produkt plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Při dodržení výše uvedených povinností kupujícího, poskytovatel převezme produkt zpět a do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt, nebo za službu, který kupující uhradil za produkt nebo službu vrátí kupujícímu předem dohodnutým způsobem zpět.

5.4  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, pokud kupující nepožádá o jiný způsob vrácení kupní ceny. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.5  Je třeba zopakovat, že kupující nemůže odstoupit od smlouvy u produktu, který byl zhotoven podle jeho zvláštních požadavků, nebo je určen speciálně pro jednoho kupujícího, nebo na produkt, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

5.6  Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný v sekci Reklamace.

 

6.  Jakost zboží a práva a povinnosti z vadného plnění

6.1  Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Vyskytne-li se vada zboží do šesti měsíců od převzetí zboží, tak se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

6.2  U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

7.  Záruční doba, podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

7.1  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

7.2  V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

7.3  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.4  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.5  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.6  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky, které byly neodborně namontovány a za podmínek, které neodpovídají správné a doporučené montáži, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

 

8.  Reklamace vad
8.1  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak v písemné podobě nejlépe vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici v sekci Reklamace, v tomto uvede své kontaktní údaje, identifikace reklamovaného zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento formulář odešle kupující prodávajícímu v listinné podobě do sídla prodávajícího nebo zašle emailem na emailovou adresu prodávajícího, uvedeno v odstavci 2 těchto VOP.

8.2  Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.3  Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté
a kompletní.

8.4  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.5  Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.6  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.7  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

9.  Řešení sporů

9.1  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy
o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

9.3  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze
v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

10.  Závěrečná ustanovení
10.1  VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

10.2  Nestanoví-li VOP anebo smlouva jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami českým právem, a to ustanoveními zejm. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele (pokud je kupující spotřebitelem) a souvisejících právních předpisů účinných na území České republiky v době uzavření smlouvy.

10.3  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 

V Ostravě dne 20.8.2021

Nezávazná poptávka montáže v rámci Moravskoslezského kraje.

+420 777 147 777

Poptávkový formulář